X

مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد

1. اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره پزشکی عمومی در چارچوب این آئین نامه و متناسب با تخصص و وظایف علمی خود می توانند طرح پژوهشی ارائه دهند.

2 . شورای پژوهشی واحد حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می شود و درصورت لزوم و به صلاحدید سرپرست واحد جلسات فوق العاده برگزار میگردد.

3 . جلسات شورای پژوهشی و تحقیقات بالینی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد .

4 . ریاست جلسات شورای واحد بر عهده سرپرست واحد و یا جانشین ایشان(معاونت آموزشی و یا رئیس بیمارستان )     می باشد .

5 . برای تشکیل شورا حضور سرپرست واحد یا جانشین ایشان به عنوان رئیس جلسه الزامیست .

6 . نسخه ای از صورتجلسات شورای واحد باید به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

7 . در صورتیکه طرح پژوهشی پایان نامه باشد نسخه ای از صورتجلسات به مدیریت پژوهشی دانشکده پزشکی و یا یک نسخه نیز به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال میگردد.

8 . شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)به بررسی پروپوزال پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی بالینی که مجری طرح و یا محل جمع آوری طرح در  بیمارستان امام خمینی(ره) باشد می پردازد و مسئولیتی در قبال طرح های غیر بالینی و خارج از مرکز ندارد.

 9. طرح های پژوهشی مصوب در خارج از واحد توسعه تحقیقات بالینی که نیاز به جمع آوری داده ها در بیمارستان امام خمینی(ره)دارند، به دستور رئیس مرکز، توسط سرپرست واحد مجوز جمع آوری داده ها به آنها داده می شود .

10. جهت انجام طرح های بدون هزینه در مرکز که پروپوزال کامل ندارند، پس از ارائه خلاصه طرح، در جلسات شورای پژوهشی واحد مطرح و داوری شده و سپس مجوز انجام طرح  از سوی معاونت تحقیقات و فناوری به آنها داده می شود.

11. مجریان پروپوزال های مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی حداکثر ظرف مدت 2 هفته یامدت تعیین شده از طرف واحد ، موظف به اصلاح پروپوزال خود و تحویل آن به واحد جهت تأیید کارشناس می باشند در غیر اینصورت تصویب و عدم تصویب پروپوزال منوط به طرح مجدد در شورا می باشد.

12. مدت زمان انجام طرح از زمان تصویب پروپوزال می باشد.

13. پروپوزال های تحقیقاتی به صورت تکمیل شده به همراه CD به واحد توسعه تحقیقات بالینی تحویل داده می شود.

14. پروپوزال های پایان نامه ها باید برگ تصویب شورای گروه، نامه مدیر گروه و فرم تعهد استاد راهنما به همراه CD به واحد توسعه تحقیقات بالینی تحویل داده شوند.

15. طرح های تحقیقاتی قبل از جلسه پژوهشی توسط 2 کارشناس مورد بررسی قرار می گیرند. (حضور 2 کارشناس در جلسه الزامی است در صورت عدم حضور کارشناس ، فرم کارشناسی قبل از جلسه به مسئول واحد تحویل داده می شود .)

16. پس از تصویب طرح و ارسال به دانشکده ، واحد مسئولیتی در قبال عقد قرارداد در رابطه با هزینه طرح با مجری ندارد.

17. در مورد طرح های تحقیقاتی ، مجری موظف است گزارش نهایی طرح خود را به موقع  به واحد تحویل دهد.

18.   طبق مقررات واحد ، گزارش نهایی توسط 2 کارشناس طبق اصول نگارش گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مورد بررسی و تأیید قرار می گیرند.

19. در صورت تأیید گزارش نهایی طرح تحقیقاتی توسط 2 کارشناس مربوطه ، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی به همراه CD و کد طرح و گزارش زمان تحویل به موقع به مدیر پژوهشی دانشگاه ارسال می شود.

20. تصمیم گیری در مورد عقد قرارداد و بودجه در مورد کلیه طرح ها (پایان نامه و تحقیقاتی )، با معاونت تحقیقات و فناوری یا مدیر پژوهشی دانشگاه بوده و واحد توسعه تحقیقات بالینی مسئولیتی در قبال آن ندارد.

21. درحال حاضر سقف تعداد پایان نامه های مربوط به هر عضو محترم هیأت علمی جهت راهنمایی دانشجویان در مقطع کارورزی ، پنج پایان نامه میباشد.

  22 . لازم است در تمامی پایان نامه ها و گزارش نهایی طرح هایی که از مشاوره های واحد بهره مند می شوند در قسمت تقدیر و تشکرات ، نام واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قید گردد. و یک از نسخه از مقالات حاصل از طرح های مطرح شده در جلسه، به واحد توسعه تحقیقات بالینی ارائه گردد .

23 . سقف بودجه طرح های تحقیقاتی برای این مرکز ، پنجاه میلیون ریال برای اعضای هیأت علمی با درجه استادیاری و بالاتر و نیز متخصص غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاه می باشد . سقف بودجه برای اعضای هیأت علمی مربی و دکترای حرفه ای و کارشناس ارشد غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاه حداکثر سی و شش میلیون ریال بوده و برای کارشناسانی که گواهی گذراندن کارگاه روش تحقیق مقدماتی را ارائه نمایند ، بیست میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

24. پروپوزال پایان نامه ها به صورت کامل و امضاء شده به همراه یک عدد سی دی به پیوست برگ تصویب شورای گروه آموزشی تحویل گرفته می شود.

25 . جهت انجام طرح هایی که در ارتباط با موارد انسانی انجام می شود کمیته اخلاق توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز تشکیل و طرح مورد بررسی قرار می گیرد.

26 .  مجری مکلف است طرح پژوهشی خود را طبق مفاد قرارداد و طرح نامه مصوب در چهار چوب جدول زمان بندی شده به پایان برساند.

27 . تمدید مدت انجام طرح منوط به درخواست کتبی مجری و موافقت شورای پژوهشی واحد و کمیته تخصصی مربوطه است .

28 .  هرگونه تغییر در مفاد قرارداد با درخواست کتبی مجری و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود .

29 .   مجری مکلف است حداقل یک مقاله حاصل از طرح پژوهشی را درنشریه های معتبر علمی – پژوهشی منتشر کند.

30 .  بودجه طرح های پژوهشی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تأمین می شود و میزان آن هر سال توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین می گردد.

31 . مالکیت حقوق مادی و معنوی حاصل از طرح های پژوهشی درچارچوب قوانین متعلق به دانشگاه علوم پزشکی  ایلام می باشد.