کارگاههای برگزار شده

رديف

عنوان گارگاه

تاریخ برگزاری

تعداد كل شركت گنندگان

ساعت برگزاری

مدرس

1

روش تحقیق و پروپوزال نویسی مقدماتی

23/2/1397(ب.امام)

11 نفر

2 ساعت

 

2

جستجوی منابع 2

 

18/7/97(ب. امام)

 

13 نفر

 

2 ساعت

 

3

پروپوزال نویسی

25/7/97(ب. امام)

 

15 نفر

 

2 ساعت

 

 

4

مقاله نویسی

23/8/97(ب.امام)

12 نفر 

2 ساعت

 

5

جستجوی مقالات پیشرفته

98/05/1(ب. امام)

31 نفر

2 ساعت

 
6 ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار 98/09/11(ب. امام) 12 نفر 1 ساعت  
7 ثبت طرح های پژوهشی در سامانه مدیریت طرح های پژوهشی 1400/02/28 12 نفر  11-13 خانم سمانه  طهماسبی قرابی
8 پزشک پژوهشگر  1400/04/02 41 نفر  12-14

دکتر

محمد رضا کفاشیان

9 کارگاه اموزش نرم افزار EndNote 1400/04/09 18 نفر  10-12 خانم سمانه طهماسبی قرابی
10 سابمیت مقاله 1400/04/15 32 نفر  10-12 دکتر محمد بازیار