کارگاههای برگزار شده

رديف

عنوان گارگاه

تاریخ برگزاری

تعداد كل شركت گنندگان

ساعت برگزاری

1

روش تحقیق و پروپوزال نویسی مقدماتی

23/2/1397(ب.امام)

11 نفر

2 ساعت

2

جستجوی منابع 2

 

18/7/97(ب. امام)

 

13 نفر

 

2 ساعت

3

پروپوزال نویسی

25/7/97(ب. امام)

 

15 نفر

 

2 ساعت

 

4

مقاله نویسی

23/8/97(ب.امام)

12 نفر 

2 ساعت

5

جستجوی مقالات پیشرفته

98/05/1(ب. امام)

31 نفر

2 ساعت

6 ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار 98/09/11(ب. امام) 12 نفر 1 ساعت