کارشناس پژوهش

نام و نام خانوادگی: سمانه طهماسبی قرابی 

سمت: کارشناس پژوهش

رشته: ارشد آموزش بهداشت

ایمیل: samaneh.tahmasebi70@gmail.com

تلفن: