معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی: شوبو رحمتی

 مدرک تحصیلی: اپیدمیولوژی بالینی

ایمیل: shoboorahmati2014@gmail.com

       rahamati-sh@medilam.ac.ir

CV