مشاوره پژوهشی

 

ساعت /روز حضور در واحد

محل اشتغال

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

نام نام خانوادگی

نوع مشاوره

ردیف

دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه ساعت 8تا 14

بیمارستان امام خمینی

آموزش بهداشت

سمانه طهماسبی قرابی

مشاور پروپوزال نویسی

1.

یکشنبه 8 تا 14

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آمار زیستی

دکتر کوروش سایه میری

مشاور آمار

2.

چهارشنبه

تا 12 10 تا

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اپیدمیولوژی

دکتر یوسف ویسانی

مشاوراپیدمیولوژی و متدولوژی

3.

دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه ساعت  8 تا 14

بیمارستان امام خمینی

آموزش بهداشت

سمانه طهماسبی قرابی

مشاور جستجوی منابع الکترونیکی

4.

هر روز 8 تا 14

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

بیماری های قلب اطفال

دکتر یاسین یعقوبیان

مشاوره اخلاق در پژوهشهای پزشکی

5.

دوشنبه-سه شنبه-چهار شنبه ساعت 8تا 14

بیمارستان امام خمینی

آموزش بهداشت

سمانه طهماسبی قرابی

مشاور مقاله نویسی

6.

چهارشنبه 8-14

بیمارستان امام خمینی

طب پرستاری سالمندی

سارا محمدنژاد

سه شنبه 8 تا 14

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

زبان انگلیسی

دکتر اکبر عزیزی فر

مشاور ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

7.

هر روز 8تا 14

بیمارستان امام خمینی

پرستاری

آقای علی خانی

مشاور ساب میت مقالات و پی گیری چاپ

8.

هر روز 8 تا 14

بیمارستان امام خمینی

کامپیوتر (نرم افزار)

خانم ساجده نوروزی

مشاور امور کامیپوتری

9.