مشاوره پژوهشی

ساعت /روز حضور در واحد

محل اشتغال

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

نام – نام خانوادگی

نوع مشاوره

ردیف

یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

14-8

بیمارستان امام خمینی

اپیدمیولوژی

شوبو رحمتی

مشاور پروپوزال نویسی

 

  1.  

یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

14-8

بیمارستان امام خمینی

اپیدمیولوژی

شوبو رحمتی

یکشنبه

8-14

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آمار زیستی  

دکتر کوروش سایه میری

مشاور آمار

  1.  

یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

14-8

بیمارستان امام خمینی

اپیدمیولوژی

 

شوبو رحمتی

 

مشاوراپیدمیولوژی و متدولوژی

  1.  

چهارشنبه

10-12

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اپیدمیولوژی

دکتر یوسف ویسانی

یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

14-8

بیمارستان امام خمینی

اپیدمیولوژی

شوبو رحمتی

مشاور جستجوی منابع الکترونیکی

  1.  

یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

14-8

بیمارستان امام خمینی

اپیدمیولوژی

شوبو رحمتی

هر روز

8-14

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

بیماری های قلب اطفال

دکتر یاسین یعقوبیان

مشاوره اخلاق در پژوهشهای پزشکی

  1.  

یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

14-8

بیمارستان امام خمینی

اپیدمیولوژی

شوبو رحمتی

مشاور مقاله نویسی

  1.  

چهارشنبه 8-14

بیمارستان امام خمینی

طب پرستاری سالمندی

سارا محمدنژاد

یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

14-8

بیمارستان امام خمینی

اپیدمیولوژی

شوبو رحمتی

سه شنبه

 8-14

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

زبان انگلیسی

دکتر اکبر عزیزی فر

مشاور ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

  1.  

هر روز

8-14

بیمارستان امام خمینی(ره)

پرستاری

آقای علی خانی

مشاور ساب میت مقالات و پی گیری چاپ

  1.  

هر روز

8-14

بیمارستان امام خمینی(ره)

کامپیوتر(نرم افزار)

خانم ساجده نوروزی

مشاور امور کامیپوتری

  1.