رئیس واحد

نام و نام خانوادگی: شوبو رحمتی

عنوان آخرین مدرک تحصیلی: اپیدمیولوژی بالینی

CV