قوانین و مقررات واحد های توسعه و تحقیقات بالینی

با احترام  خواهشمندیم کلیه مقالات و گزارش پایانی طرحها و پایان نامه هایی که ازمشاوره های واحدتوسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) و امکانات این مرکز جهت پژوهش خود  بهره مند می شوند در قسمت تقدیر و تشکر از خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) تقدیر و قدردانی نمایند .

 

با تشکر

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)