طراحی سایت
Text/HTML

برنامه هفتگی فعالیت های واحد مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1396

 

 

مشاوره طراحی پژوهشی و مقاله نویسی،روزهای فرد هفته خانم دکتر الهام شفیعی

مشاوره آمار و اپیدمیولوژی، یکشنبه ها  (ساعت 12-10): دکتر کوروش سایه میری، خانم دکتر الهام شفیعی

مشاوره مقاله نویسی یکشنبه ها (ساعت 12-10): دکتر ویسانی 


 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو