طراحی سایت
Text/HTML

برنامه هفتگی فعالیت های واحد مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1396

 

 

مشاوره طراحی پژوهشی،سه شنبه ها (ساعت 12-10): دکتر خیرالله اسدالهی

مشاوره آمار و اپیدمیولوژی، یکشنبه ها  (ساعت 12-10): دکتر کوروش سایه میری

مشاوره مقاله نویسی یکشنبه ها (ساعت 12-10): دکتر ویسانی

سه شنبه ها (ساعت 12-10): دکتر ویسانی

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو