طراحی سایت

 

واحد توسعه پژوهشهای بالینی در آبان ماه سال 1396 در بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام، درجهت ارتقاء توانمنديهای پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی، راه اندازی شد.


جستجو