معرفی واحد: واحد توسعه پژوهشهای بالينی به عنوان یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام؛  درمهر ماه سال 1398 درمحل بيمارستان امام خمینی (ره) افتتاح گرديد. كليه خدمات وتسهيلات پژوهشي اين واحد با هزينه معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ایلام به اساتید عضو هیات علمی ، دانشجویان و محققین دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، ارائه می گردد.

 

آدرس: ایلام-خیابان آیت ا.. حیدری-مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)-واحد آموزش و پژوهش

شماره تماس بیمارستان امام خمینی (ره): 08433331932- 08433331933

Email: rahmati-sh@medilam.ac.ir

آدرس: ایلام-خیابان آیت ا.. حیدری-مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)-واحد آموزش و پژوهش

شماره تماس :08433353864

شماره تماس بیمارستان امام خمینی (ره): 08433331932- 08433331933

Email:crdu@medilam.ac.ir

آخرین بروز رسانی: دیماه 98