طراحی سایت

واحد توسعه پژوهشهای بالینی در آبان ماه سال 1396 در بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام، درجهت ارتقاء توانمنديهای پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی، راه اندازی شد.


مسئول مرکز توسعه تحقیقات بالینی : علی خانی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری ( CV)

آدرس: ایلام-خیابان آیت ا.. حیدری-مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)-واحد آموزش و پژوهش

شماره تماس :08433353864

شماره تماس بیمارستان امام خمینی (ره): 08433331932- 08433331933

 

 

 

 امید است مطالب ارائه شده دراين سايت موجب تسهيل كارمراجعین گردد.

 شما می توانید جهت مشاهد برنامه وساعات مشاوره واحد
 به قسمت برنامه و ساعات مشاوره مراجعه نمایید.
مراجعه فرمائید.

 

 

جستجو