واحد توسعه پژوهشهای بالینی در آبان ماه سال 1396 در بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام، درجهت ارتقاء توانمنديهای پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی، راه اندازی شد.


اخبار

اولین جلسه شورای توسعه وتحقیقات بالینی  درتاریخ 6/8/1397 در محل سالن جلسات بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) برگزار گردید دراین جلسه مصوب گردید اعضای شورای توسعه تحقیقات دبیر ورئیس شورا مشخص گردد.

جستجو